Евро

Поделись знанием:
Перейти к: навигация, поиск
О римском квартале EUR см. Квартал всемирной выставки.
Евро  (рус.)

Euro  (англ., фр., нем., нид., люксемб., лат., эст., итал., порт., фин., исп., ирл., слов.)
Ευρώ  (греч.)
Ewro  (мальт.)
Evro  (словенск.)
Eiro  (латыш.)
Euras (лит.)
Евро  (болг.)

Банкноты в евро и монета в 2 евро
Коды и символы
Коды ISO 4217 EUR (978)
Символы
Территория обращения
Эмитент Европейский союз Европейский союз (ЕС)
Официально Члены ЕС:
Австрия Австрия
Бельгия Бельгия
Германия Германия
Греция Греция
Ирландия Ирландия
Испания Испания
Италия Италия
Кипр Кипр
Латвия Латвия
Литва Литва
Люксембург Люксембург
Мальта Мальта
Нидерланды Нидерланды
Португалия Португалия
Словакия Словакия
Словения Словения
Финляндия Финляндия
Франция Франция
Эстония Эстония
За пределами ЕС:
Андорра Андорра
Ватикан Ватикан
Монако Монако
Сан-Марино Сан-Марино
Акротири и Декелия
Сен-Бартельми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Производные и параллельные единицы
Дробные Евроцент (1100)
Монеты и банкноты в обращении
Монеты 1, 2, 5, 10, 20, 50 центов, 1, 2 евро
Банкноты 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 евро
Производство монет и банкнот
Эмиссионный центр Европейский центральный банк
[www.ecb.europa.eu www.ecb.europa.eu]
Курсы на 28 октября 2016 года
1000 RUB = 14,56 EUR
100 USD = 91,56 EUR
10 GBP = 11,11 EUR
10 000 JPY = 86,99 EUR
1000 UAH = 35,29 EUR
Курсы обновляются ботом на основе данных МВФ, ЕЦБ и ЦБ РФ. Подробнее см. в разделе «Режим валютного курса».
Инфляция в 2014 году
Инфляция 0,3% (сентябрь) [www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/inflation.en.html Источник]
Евро на Викискладе

Е́вро (знак валюты — , банковский код: EUR) — официальная валюта 19 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии). Евро также является национальной валютой ещё 9 государств, 7 из которых расположены в Европе. Однако в отличие от участников еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Таким образом, евро — это единая валюта для более чем 320 миллионов европейцев. На ноябрь 2013 года в наличном обращении было 951 млрд евро, что делало эту валюту обладателем самой высокой суммарной стоимости наличных, циркулирующих во всём мире, опережая по этому показателю доллар США.

Евро был введён в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты. Евро заменил в соотношении 1:1 европейскую валютную единицу (ЭКЮ), которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год.

Евро управляется Европейской системой центральных банков (ЕСЦБ) во главе с Европейским центральным банком (ЕЦБ), расположенным во Франкфурте-на-Майне (Германия). В ЕСЦБ, кроме ЕЦБ, входят национальные центральные банки всех государств-членов ЕС, независимо от того, приняли ли они евро в качестве национальной валюты. ЕЦБ является независимым центральным банком. Ему принадлежит исключительное право определять денежно-кредитную политику в еврозоне. ЕСЦБ занимается печатанием банкнот и чеканкой монет, распределением наличных денег по странам еврозоны, а также обеспечивает функционирование платёжных систем в еврозоне.

Все государства-члены Европейского союза имеют право войти в еврозону, при условии, если они выполняют критерии конвергенции, установленные Договором о Европейском союзе, — также их называют маастрихтскими критериями. Решение о соответствии макроэкономических показателей страны критериям конвергенции принимает Совет ЕС, затем его утверждает Европейский Совет. Для новых членов Европейского союза вступление в зону евро является естественным шагом на пути к полной интеграции в ЕС.

По данным агентства Bloomberg, в межбанковском обороте в системе SWIFT в период с мая 2013 по май 2014 годов доля евро составила 32 %. При этом доля американского доллара (за тот же промежуток времени) — 42 %, юаня — 1,47 %, российского рубля — 0,35 %[1].

Характеристики евро

Название

Латиницей название записывается как Euro (с прописной или строчной буквы — по-разному в разных языках), по-гречески — ευρώ. В языках некоторых стран Европейского союза наряду с написанием euro (принятым в официальных документах, но не соответствующим нормам этих языков) существуют национальные варианты написания: латыш. eiro, лит. euras, словен. evro, мальт. ewro, венг. euró. Кириллическое написание в болгарском — евро. На банкнотах название валюты указано прописными латинскими и греческими буквами, а на банкнотах новой серии — и кириллическими. Название читается в соответствии с орфографией конкретных языков, в основном по образцу того, как произносится в этом языке слово Европа: по-французски примерно ёро́, по-немецки — о́йро, по-испански и по-итальянски — э́уро, по-английски — ю́роу и т. п.

В русском языке преобладает передача этого слова как е́вро. Согласно нормативным словарям, это слово мужского рода, хотя в разговорной речи встречается и средний.

В связи со своим грядущим вступлением в еврозону Болгария подняла вопрос о том, что на банкнотах также должен быть указан кириллический вариант названия валюты. ЕЦБ выступил против такой инициативы[2], однако в 2007 году был вынужден согласиться с Болгарией, оговорив при этом, что слово «евро» на банкнотах не будет склоняться по правилам грамматики:

…Законодательство Сообщества требует единообразного написания слова «евро» в именительном падеже и единственном числе во всех официальных документах Сообщества и стран-участниц с учётом существования различных алфавитов.[3]

В 2013 году была выпущена в обращение первая банкнота новой серии номиналом 5 евро, содержащей кириллическое написание названия «ЕВРО»[4] Следующая новая банкнота номиналом 10 евро поступила в обращение 23 сентября 2014 года.[5]. В 2015 году введена новая банкнота номиналом 20 евро также с надписью кириллицей.

Монеты и банкноты

Евро состоит из 100 центов (иногда называемых евроцентами). Все монеты евро, включая памятные монеты достоинством в 2 евро, имеют одну общую сторону, на которой обозначено достоинство монеты на фоне схематической карты Европы. С другой, «национальной», стороны находится изображение, выбранное той страной, в которой отчеканена монета. Все монеты могут использоваться во всех странах, в которых евро был принят в качестве официальной валюты.

Выпускаются монеты достоинством 2 €, 1 €, 0,50 €, 0,20 €, 0,10 €, 0,05 €, 0,02 € и 0,01 €. Многие магазины в еврозоне предпочитают выравнивать цены так, чтобы они были кратны 5 центам, например, в Финляндии монеты в 1 и 2 цента не были нужны; в Австрии же, напротив, монета в 1 цент весьма распространена.

Все банкноты евро имеют общий дизайн для каждого достоинства на обеих сторонах во всех странах. Выпускаются банкноты достоинством 500 €, 200 €, 100 €, 50 €, 20 €, 10 € и 5 €. Некоторые банкноты старшего достоинства, такие, как 500 € и 200 €, не выпускаются в некоторых странах, но везде являются законным платёжным средством.

Номинал Размеры
Масса
Стиль Эпоха Расположение кода Основной цвет
5 евро 120 мм × 62 мм
0,63 г
Античность / Классика До XI века [www.eurotracer.net/information/notes.php?type=f5 слева у края картинки] серый
10 евро 127 мм × 67 мм
0,72 г
Романский XI—XII века [www.eurotracer.net/information/notes.php?type=f10 звёздочка на «8 часов»] красный
20 евро 133 мм × 72 мм
0,81 г
Готика XIII—XIV века [www.eurotracer.net/information/notes.php?type=f20 звёздочка на «9 часов»] синий
50 евро 140 мм × 77 мм
0,92 г
Ренессанс XV—XVI века [www.eurotracer.net/information/notes.php?type=f50 справа у края картинки] оранжевый
100 евро 147 мм × 82 мм
1,02 г
Барокко и рококо XVII—XVIII века [www.eurotracer.net/information/notes.php?type=f100 справа от звёздочки на «9 часов»] зелёный
200 евро 153 мм × 82 мм
1,07 г
Индустриальная эра / Железо и стекло XIX век [www.eurotracer.net/information/notes.php?type=f200 справа от звёздочки на «8 часов»] жёлто-коричневый
500 евро 160 мм × 82 мм
1,12 г
Современность XX—XXI века [www.eurotracer.net/information/notes.php?type=f500 звёздочка на «9 часов»] лиловый

ЕЦБ создал клиринговую систему для крупных платёжных транзакций в евро, TARGET. Все денежные переводы внутри стран еврозоны должны стоить столько же, сколько и переводы внутри одной страны. Это верно и для розничных платежей, хотя при этом могут использоваться различные методы платежа. Расчёты с помощью кредитных карт и снятие денег в банкоматах также стоят во всех странах столько же, сколько и в стране, где выпущена карта. Расчёты с помощью «бумажных» платёжных поручений, таких как чеки, не стандартизированы ЕЦБ и обрабатываются каждой страной отдельно.

Символ евро (€)

Специальный графический знак евро (€) был спроектирован после того, как путём опросов общественного мнения были выбраны два варианта из десяти предложений, и затем Еврокомиссия выбрала один из них в качестве окончательного варианта. Автором победившего дизайна, как утверждается, была команда из четырёх экспертов, имена которых официально не были названы. Официальная версия создания дизайна евро оспаривается Артуром Эйзенменгером[6], в прошлом ведущим графическим дизайнером Европейского сообщества, который провозглашает, что создал этот знак как общий символ Европы.

Знак является, согласно Еврокомиссии, «комбинацией греческого эпсилона, как показателя значимости европейской цивилизации, буквы E, обозначающей Европу, и пересекающих знак параллельных линий, означающих стабильность евро». Из-за этих двух линий графический знак евро получился значительно схожим с символом «Есть» из славянской азбуки «круглой глаголицы».

Европейская комиссия также разработала логотип евро с указанием точных пропорций и цветов переднего плана и фона[7]. Хотя некоторые дизайнеры шрифтов просто в точности скопировали логотип евро в качестве знака евро в этих шрифтах, большинство разработали свои варианты, которые часто базируются на букве С в соответствующем шрифте, чтобы знак валюты имел такую же ширину, как и арабские цифры[8].

Банкноты и монеты евро выпускаются в обращение по решению ЕЦБ. Каждая страна еврозоны ставит перед серийным номером обозначающую её букву: Австрия — N, Бельгия — Z, Германия — Х, Греция — Y, Ирландия — T, Испания — V, Италия — S, Кипр — G, Латвия — C, Литва — B, Люксембург — R, Мальта — F, Нидерланды — P, Португалия — M, Словакия — E, Словения — H, Финляндия — L, Франция — U, Эстония — D. Зарезервированы: Великобритания — J, Дания — W, Швеция — K. Свободные буквы: A, I, O, Q.

Расположение знака евро и тип разделителя в разных языках

К:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)

Расположение знака евро по отношению к цифрам, обозначающим номинал валюты, различается от страны к стране. Хотя официально рекомендуется помещать знак перед цифрами (что противоречит общей рекомендации ISO помещать обозначение единицы измерения после числа), во многих странах знак евро располагают так же, как это было принято для национальных валют, предшествовавших евро.

Язык Пример Язык Пример Язык Пример Язык Пример
Албанский язык 3,14 € Английский язык €3.14 Армянский язык 3,14 € Болгарский язык 3,14 €
Валлийский язык €3.14 Венгерский язык 3,14 € Греческий язык 3,14 €[9]
€ 3.14[10]
Грузинский язык 3,14 €
Ирландский язык €3.14 Испанский язык 3,14 € Итальянский язык 3,14 € Каталанский язык 3,14 €
Корнский язык €3.14 Латышский язык 3,14 €[11] Литовский язык 3,14 € Македонский язык 3,14 €
Мальтийский язык €3.14 Немецкий язык € 3,14[12]
3,14 €[13]
Нидерландский язык € 3,14 Польский язык 3,14 €
Португальский язык 3,14 € Романшский язык 3,14 € Румынский язык 3,14 € Русский язык 3,14 €
Сербский язык 3,14 € Словацкий язык 3,14 € Словенский язык 3,14 € Турецкий язык 3,14 €
Украинский язык 3,14 € Фарерский язык €3,14 Финский язык 3,14 € Французский язык 3,14 €
Хорватский язык 3,14 € Чешский язык 3,14 € Шведский язык 3,14 €[14] Эстонский язык 3.14 €

Ввод в обращение

В безналичных расчётах евро были введены с 1 января 1999 года, в наличных — с 1 января 2002 года. На протяжении двух месяцев, то есть по 28 февраля 2002 года (за исключением Нидерландов, Франции и Ирландии, где этот срок был законодательно сокращён), евро и национальные денежные знаки первых стран еврозоны обращались параллельно. После окончания переходного периода национальные денежные знаки были полностью заменены на евро и перестали быть законным платёжным средством. В странах, присоединявшихся к еврозоне после 2002 года, переходные периоды сокращались до двух недель. Наличные евро заменили национальные валюты 19 (из 28) стран Европейского союза.

При подписании Договора о Европейском Союзе (1992 г.) Великобритания и Дания в специальном протоколе оговорили своё право не переходить к третьему этапу Экономического и валютного союза ЕС, предусматривавшему введение единой валюты. В Швеции и Дании прошли референдумы, на которых большинство высказалось против принятия евро. В марте 2013 года министр финансов Швеции Андерс Борг заявил, что введение евро в Швеции не планируется[15].

Литва планировала перейти на евро в 2007 году, но из-за незначительного превышения Маастрихтских критериев по инфляции переход пришлось отложить, и она ввела евро только 1 января 2015 года. Латвия смогла выполнить все требуемые критерии после прихода кризиса только в результате политики жёсткой экономии и с 1 января 2014 года вступила в зону евро. Эстония смогла выполнить все Маастрихтские критерии раньше и присоединилась к еврозоне 1 января 2011 года. Переход Литвы на евро с 1 января 2015 года был одобрен ЕЦБ и Еврокомиссией в ежегодном отчёте о соответствии Маастрихтским критериям[16], а окончательное согласие было дано и обменный курс подтвержден советом министров ЕС в июле 2014 года[17].

Следующее расширение еврозоны произойдёт не ранее 2019 года из-за необходимости двухлетнего членства страны в Механизме обменных курсов — 2 (англ. en:ERM_II). В настоящее время участником ERM-2 является одна страна — Дания. Из остальных стран на конец 2014 года только Чехия выполняет все Маастрихтские критерии, кроме членства в ERM-2, но правительство страны не планирует вступление в ERM-2 и в 2015 году[18]. Вступление Румынии в еврозону, первоначально предполагавшееся в 2015 году, было перенесено на 2019 год. По состоянию на 2014 год Болгария, Хорватия, Польша, Чехия и Венгрия отказались от установления срока перехода на евро[19].

<imagemap>: неверное или отсутствующее изображение

     Члены ERM II
     Без соглашения
     Другие члены ЕС
     Спец. соглашение об адаптации
Страна Старая валюта Дата перехода Курс перехода
Еврозона
Австрия Австрия австрийский шиллинг 1 января 19991 13,7603 ATS
Бельгия Бельгия бельгийский франк 1 января 19991 40,3399 BEF
Германия Германия немецкая марка 1 января 19991 1,95583 DEM
Ирландия Ирландия ирландский фунт 1 января 19991 0,787564 IEP
Испания Испания испанская песета 1 января 19991 166,386 ESP
Италия Италия итальянская лира
ватиканская лира
санмаринская лира
1 января 19991 1936,27 ITL
Люксембург Люксембург бельгийский франк
люксембургский франк
1 января 19991 40,3399 LUF
Нидерланды Нидерланды нидерландский гульден 1 января 19991 2,20371 NLG
Португалия Португалия португальский эскудо 1 января 19991 200,482 PTE
Финляндия Финляндия финляндская марка 1 января 19991 5,94573 FIM
Франция Франция французский франк
монакский франк
1 января 19991 6,55957 FRF
Греция Греция греческая драхма 1 января 20011 340,750 GRD
Словения Словения словенский толар 1 января 2007 239,640 SIT
Кипр Кипр кипрский фунт 1 января 2008 0,585274 CYP
Мальта Мальта мальтийская лира 1 января 2008 0,429300 MTL
Словакия Словакия словацкая крона 1 января 2009 30,1260 SKK
Эстония Эстония эстонская крона 1 января 2011 15,6466 EEK
Латвия Латвия латвийский лат 1 января 2014 0,702804 LVL
Литва Литва литовский лит 1 января 2015 3,4528 LTL
Страны — не-члены ЕС, однако официально использующие евро
в соответствии с соглашениями с Европейским центральным банком
Андорра Андорра французский франк
испанская песета
1 января 19991 (неофициально),
1 апреля 2012 (соглашение)[20]
6,55957 FRF
166,386 ESP
Ватикан Ватикан итальянская лира
ватиканская лира
санмаринская лира
1 января 19991 1936,27 VAL
Монако Монако французский франк
монакский франк
1 января 19991 6,55957 MCF
Сан-Марино Сан-Марино итальянская лира
ватиканская лира
санмаринская лира
1 января 19991 1936,27 SML
Сен-Пьер и Микелон французский франк 1 января 19991 6,55957 FRF
Страны и территории, неофициально использующие евро
Акротири и Декелия кипрский фунт 1 января 2008 0,585274 CYP
Косово немецкая марка 1 января 2002 1,95583 DEM
Сен-Бартельми французский франк 1 января 19991, 2 6,55957 FRF
Сен-Мартен французский франк 1 января 19991, 2 6,55957 FRF
Черногория Черногория немецкая марка 1 января 2002 1,95583 DEM
Планируемые даты для введения евро в остальных странах-членах ЕС
Болгария болгарский лев срок не установлен (см. Болгария и евро) 1,95583 BGN
Великобритания Великобритания фунт стерлингов не планируется -
Венгрия Венгрия венгерский форинт срок не установлен -
Дания Дания датская крона не планируется 7,46038 DKK
Польша Польша польский злотый срок не установлен -
Румыния Румыния румынский лей 1 января 2019 курс не установлен
Хорватия Хорватия хорватская куна срок не установлен -
Чехия Чехия чешская крона срок не установлен[21][22] -
Швеция Швеция шведская крона не планируется (см. Швеция и евро) -
1 Фактически — с 1 января 2002 года (дата введения в обращение наличного евро).
2 Выделены 22 февраля 2007 года из состава заморского департамента Франции Гваделупа.

Эффекты от введения единой валюты

Использование единой валюты во многих странах имеет как достоинства, так и недостатки для стран-членов. К настоящему моменту существуют различные мнения по поводу эффектов, вызванных введением евро, поскольку для понимания и оценки многих из этих эффектов потребуются многие годы. Высказывается множество теорий и предсказаний.

Устранение рисков, связанных с обменными курсами

Одно из наиболее важных достоинств евро — снижение рисков, связанных с курсами обмена валют, что позволяет облегчить инвестирование между странами. Риск изменения курса валют по отношению друг к другу всегда делал инвестиции за пределами своей валютной зоны, и даже импорт/экспорт, весьма рискованными как для компаний, так и для частных лиц. Возможная прибыль может быть одномоментно сведена к нулю колебаниями валютного курса. В результате многие инвесторы и импортеры/экспортёры должны были либо смириться с этим риском, либо использовать хеджирование своих инвестиций, что приводит к дальнейшему росту цен на финансовых рынках. Инвестиции за пределами национальной валютной зоны становятся поэтому менее привлекательными. Создание еврозоны намного увеличивает поле для инвестиций, свободное от рисков, связанных с обменным курсом. Поскольку европейская экономика сильно зависит от внутриевропейских экспортных операций, достоинства этого эффекта трудно переоценить. В частности, он очень важен для стран, национальные валюты которых традиционно были подвержены сильным колебаниям курса (например, средиземноморских государств).

В то же время весьма вероятно, что такой эффект увеличит инвестиции в странах с более либеральными рынками и уменьшит их там, где рынки более строги. У некоторых людей вызывает беспокойство, что прибыль утечёт в соседние страны, и из-за этого придётся сократить традиционные социальные программы.

Устранение расходов, связанных с конверсионными операциями

С введением единой валюты устраняются взимаемые банками комиссии за перевод средств из одной валюты в другую, которые ранее взимались и с частных лиц, и с коммерческих организаций. Хотя экономия от этого при каждой операции небольшая, с учётом многих тысяч совершаемых операций, она дает существенную прибавку к средствам, вращающимся в европейской экономике.

Для электронных платежей (кредитные карты, дебетовые карты и банкоматы) банки еврозоны должны в настоящее время взимать те же комиссии для международных платежей в еврозоне, что и для платежей внутри одной страны. Банки Франции обошли это правило путём введения платы за все транзакции (национальные и международные) за исключением проведённых с использованием онлайн-банкинга — метода, который во Франции недоступен для международных платежей. Таким образом, банки Франции фактически продолжают взимать более высокую плату за международные операции, чем за национальные.

Более устойчивые финансовые рынки

Другое заметное достоинство перехода на евро заключается в создании более устойчивых финансовых рынков. Ожидается, что финансовые рынки на европейском континенте станут намного более ликвидными и гибкими, чем были в прошлом. Возникнет больше конкуренции, и финансовые продукты будут более доступны по всему Евросоюзу. Это уменьшит издержки по финансовым операциям для бизнеса и, возможно, даже для частных лиц на всём континенте. Также упадут издержки, связанные с обслуживанием государственного долга. Ожидается, что возникновение более устойчивых и широких рынков приведет к повышению капитализации рынка акций и увеличит инвестиции. Могут возникнуть более крупные и конкурентоспособные в международном масштабе финансовые институты.

Паритет цен

Ещё один эффект от введения единой европейской валюты состоит в том, что разница в ценах — в частности, в уровне цен — должна уменьшиться. Различия в ценах могут спровоцировать арбитражные операции, то есть спекулятивную торговлю товарами между странами только для того, чтобы эксплуатировать ценовую разницу. Введение единой валюты выравнивает цены в еврозоне, и ожидается, что результатом этого будет увеличение конкуренции либо консолидация компаний, что должно сдержать инфляцию и будет, таким образом, полезно для потребителей. Сходным образом, прозрачность цен вне зависимости от границ должна помочь потребителям найти качественный товар или услугу по низкой цене.

Конкурентное рефинансирование

Конкурентное рефинансирование также является достоинством для многих стран (и компаний), вошедших в еврозону. Национальные и корпоративные облигации, номинированные в евро, значительно более ликвидны и имеют более низкую процентную ставку, чем это было раньше, когда они номинировались в национальной валюте. Компании также имеют больше свободы, чтобы занимать деньги в банках за границей, не подвергая себя рискам из-за обменного курса валют. Это заставляет национальные банки снижать процентные ставки, чтобы быть конкурентоспособными.

Евро как валюта привязки

Существует две категории стран, привязывающих курсы своих валют к евро. Первая категория — государства-члены ЕС, участвующие в Механизме обменных курсов — 2 (МОК-2) на основе соглашения между национальным ЦБ и ЕЦБ. Двухлетнее участие в данном механизме без пересмотра курсового соотношения (то есть без девальваций и ревальваций) — обязательное условие присоединения страны к Экономическому и валютному союзу, то есть еврозоне. В рамках МОК-2 устанавливается центральный курс национальной валюты к евро, по отношению к которому её рыночный курс может колебаться в пределах ± 15 %. При этом страна имеет право заключить с ЕЦБ соглашение о более узких пределах колебаний, как это сделала Дания. В настоящее время участником МОК-2 является одна страна — Дания. Центральный курс датской кроны установлен на уровне 7,46038 крон за один евро. Пределы колебаний составляют ± 2,25 процентных пункта.[23]

Вторая категория — страны ЕС и третьи страны, привязывающие свою валюты к евро в одностороннем порядке в рамках режима валютного курса, избранного национальным ЦБ. Некоторые валюты были изначально привязаны к немецкой марке (боснийская марка (1:1), болгарский лев (1:1), эстонская крона (1 DEM = 8 EEK)). После перехода Германии на евро соотношение привязки этих валют к евро было умножено на курс обмена немецкой марки на евро. Так, Болгария после кризиса 1996—1997 гг. практикует режим валютного совета (currency board), включающий фиксированный курс болгарского лева к евро — 1,95583 лева за один евро. Однако Болгария не участвует в МОК — 2; следовательно, ЕЦБ не принимает на себя обязательств поддерживать курс лева. К евро также привязаны валюты 14 стран Африки, входящих в зону франка. Различные формы привязки и управляемого плавания в отношении корзины валют (включая СДР) практикуют: Ботсвана, Алжир, Беларусь, Фиджи, Иран, Кувейт, Ливия, Марокко, Сингапур, Сирия, Тунис и некоторые другие страны и территории.[24]

Евро как резервная валюта

Евро в настоящее время — вторая по использованию резервная валюта. После введения евро в 1999 г. эта валюта частично унаследовала долю в расчётах и резервах от немецкой марки, французского франка и других европейских валют, которые использовались для расчётов и накоплений. С тех пор доля евро постоянно увеличивается, так как центральные банки стремятся диверсифицировать свои резервы[25]. Бывший глава ФРС Алан Гринспэн в сентябре 2007 года сказал, что евро может заменить доллар США в качестве главной мировой резервной валюты[26]. В 2009 году доля евро в международных резервах центробанков составила рекордные 28 %, пока что не превзойдённые[27].

Международные накопления в иностранных валютных резервах
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
USD 59,0 % 62,1 % 65,2 % 69,3 % 70,9 % 70,5 % 70,7 % 66,5 % 65,8 % 65,9 % 66,4 % 65,7 % 64,1 % 64,1 % 62,1 % 61,8 % 62,3 % 61,1 % 61,0 % 63,1 %
EUR 17,9 % 18,8 % 19,8 % 24,2 % 25,3 % 24,9 % 24,3 % 25,2 % 26,3 % 26,4 % 27,6 % 26,0 % 24,7 % 24,3 % 24,4 % 22,1 %
DEM 15,8 % 14,7 % 14,5 % 13,8 %
GBP 2,1 % 2,7 % 2,6 % 2,7 % 2,9 % 2,8 % 2,7 % 2,9 % 2,6 % 3,3 % 3,6 % 4,2 % 4,7 % 4,0 % 4,3 % 3,9 % 3,8 % 4,0 % 4,0 % 3,8 %
JPY 6,8 % 6,7 % 5,8 % 6,2 % 6,4 % 6,3 % 5,2 % 4,5 % 4,1 % 3,9 % 3,7 % 3,2 % 2,9 % 3,1 % 2,9 % 3,7 % 3,6 % 4,1 % 3,8 % 3,9 %
FRF 2,4 % 1,8 % 1,4 % 1,6 %
CHF 0,3 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %
Прочие 13,6 % 11,7 % 10,2 % 6,1 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,4 % 1,9 % 1,8 % 1,9 % 1,5 % 1,8 % 2,2 % 3,1 % 4,4 % 5,1 % 6,3 % 6,5 % 6,9 %
Источники: 1995—2009 МВФ (Международный валютный фонд): [www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng/cofer.pdf Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves]
Источники: 1999—2005, ЕЦБ (Европейский центральный банк): [www.ecb.int/pub/pdf/scpops/ecbocp43.pdf The Accumulation of Foreign Reserves]
Источники: 

Режим валютного курса

В отношении евро используется режим свободно плавающего валютного курса.

<th style="background: #A7C3FF;" colspan="2">Рыночный курс</th>
<th style="background: #A7C3FF;" colspan="2">Официальный курс ([www.rfrate.com RFRate.com])</th>
Google Finance (.../EUR): [finance.google.com/finance?q=RUBEUR RUB] [finance.google.com/finance?q=USDEUR USD] [finance.google.com/finance?q=GBPEUR GBP] [finance.google.com/finance?q=JPYEUR JPY] [finance.google.com/finance?q=CHFEUR CHF]
Yahoo! Finance (.../EUR): [finance.yahoo.com/currency/convert?amt=1&from=RUB&to=EUR&submit=Convert RUB] [finance.yahoo.com/currency/convert?amt=1&from=USD&to=EUR&submit=Convert USD] [finance.yahoo.com/currency/convert?amt=1&from=GBP&to=EUR&submit=Convert GBP] [finance.yahoo.com/currency/convert?amt=1&from=JPY&to=EUR&submit=Convert JPY] [finance.yahoo.com/currency/convert?amt=1&from=CHF&to=EUR&submit=Convert CHF]
[www.xe.com XE.com (.../EUR)]: [www.xe.com/ucc/convert.cgi?Amount=1&From=RUB&To=EUR RUB] [www.xe.com/ucc/convert.cgi?Amount=1&From=USD&To=EUR USD] [www.xe.com/ucc/convert.cgi?Amount=1&From=GBP&To=EUR GBP] [www.xe.com/ucc/convert.cgi?Amount=1&From=JPY&To=EUR JPY] [www.xe.com/ucc/convert.cgi?Amount=1&From=CHF&To=EUR CHF]
[www.OANDA.com OANDA.com (.../EUR)]: [www.oanda.com/convert/classic?value=1&exch=RUB&expr=EUR RUB] [www.oanda.com/convert/classic?value=1&exch=USD&expr=EUR USD] [www.oanda.com/convert/classic?value=1&exch=GBP&expr=EUR GBP] [www.oanda.com/convert/classic?value=1&exch=JPY&expr=EUR JPY] [www.oanda.com/convert/classic?value=1&exch=CHF&expr=EUR CHF]
Эмитент (.../EUR): [www.rfrate.com/#!RUBEUR RUB] [www.rfrate.com/#!USDEUR USD] [www.rfrate.com/#!GBPEUR GBP] [www.rfrate.com/#!JPYEUR JPY] [www.rfrate.com/#!CHFEUR CHF]
ЦБ РФ / ЕЦБ / МВФ: [www.rfrate.com/#!EUR EUR/RUB (ЦБ РФ)] [www.rfrate.com/?source=imf#!XDREUR XDR/EUR (МВФ)]


См. также

Напишите отзыв о статье "Евро"

Примечания

 1. Ye Xie, Halia Pavliva. [www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-06/putin-s-land-grab-undermines-global-ambition-for-ruble Putin’s Land Grab Undermines Global Ambition for Ruble] (англ.). BloombergBusiness (7 July 2014). Проверено 30 января 2015.
 2. [www.newsru.com/arch/finance/16oct2007/evro.html На евро может появиться надпись кириллицей] (рус.). NEWSru.com (16 октября 2007). Проверено 14 октября 2008. [www.webcitation.org/617EUR1fu Архивировано из первоисточника 22 августа 2011].
 3. [www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr200705en.pdf Convergence Report — May 2007] (англ.). — Приведённый в цитате текст находится в разд. 2.2.5 «Single spelling of the euro». Проверено 14 октября 2008. [www.webcitation.org/617EXSAAE Архивировано из первоисточника 22 августа 2011].
 4. [www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2013/01/130110_rn_new_euro_note.shtml На новой купюре евро изобразят мифическую героиню Европу — русская служба БиБиСи]
 5. [rus.ruvr.ru/2014_01_14/photo-Na-banknote-10-evro-pojavilas-nadpis-kirillicej-4342/ На банкноте 10 евро появилась надпись кириллицей]
 6. [www.guardian.co.uk/world/2001/dec/23/euro.eu1 Inventor who coined euro sign fights for recognition | World news | The Observer]
 7. [ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/index_en.htm The address you requested is obsolete]
 8. [www.fontshop.com/blog/fontmag/002/02_euro/ Font Magazine 007 | Features | FontShop]
 9. В Греции
 10. На Кипре
 11. Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2014. gada 12. marta sēdē (prot. Nr. 33, 2. §) vienbalsīgi nolēma atbalstīt ieteikumu turpmāk konsekventi ievērot teksta vienību loģisko secību latviešu valodā un visus valūtas vienību nosaukumus — gan vārdiskos apzīmējumus (lati, dolāri, mārciņas, kronas, jenas, rubļi, eiro, euro u. c.), gan valūtu kodus (LVL, AUD, CAD, NZD, USD, GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, RUR, EUR u.c.), gan grafiskos simbolus ($, £, ¥, € u. tml.) — norādīt aiz summas (ar saistīto atstarpi) www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html
 12. В Австрии
 13. В Германии
 14. В Финляндии
 15. [news.mail.ru/politics/12352100/ Шведы не хотят в еврозону] сайт news.mail.ru
 16. www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr201406en.pdf Convergence report June 2014.  (англ.)
 17. [ru.delfi.lt/news/economy/obyavlen-oficialnyj-kurs-obmena-lita-na-evro.d?id=65370152 Объявлен официальный курс обмена лита на евро.] // Delfi, 23.07.2014
 18. [www.property-info.cz/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%8F_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F Хотя Чехия выполняет маастрихские критерии, принимать евро она пока что не собирается.] // cs:E15 15.12.2014
 19. [bankir.ru/novosti/s/chekhiya-ne-namerena-speshit-s-vstupleniem-v-zonu-evro-10045139/ Чехия не намерена спешить с вступлением в зону евро]
 20. ec.europa.eu/economy_finance/euro/world/outside_euro_area/documents/2011-07-06_agreement_fr.pdf
 21. [www.cnb.cz/en/public/media_service/press_releases_cnb/2013/20131218_sladenost_maastricht_eurozona.html Чешский центробанк и министерство финансов пока не рекомендуют устанавливать дату перехода на евро] (англ.), Национальный_банк_Чехии (18 December 2013). Проверено 22 июня 2014. «В случае вхождения Чехии в Еврозону страну ожидают существенные затраты, связанные с участием в Европейском стабилизационном механизме. Также, предполагаемый банковский союз ЕС[en] вносит дополнительную неопределённость».
 22. [ptel.cz/2012/05/chexiya-perejdyot-na-evro-ne-ranshe-chem-cherez-8-let/ Чехия перейдёт на евро не раньше, чем через 8 лет], сайт «Пражский телеграф[cs]»
 23. [uk.fm.dk/portfolio/international-cooperation/eu-economic-and-political-coordination/erm2/ ERM II — Ministry of Finance]
 24. European Central Bank. The International Role of the Euro, July 2013. P. 67. www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/euro-international-role201307en.pdf?f4c76471697141917926e0f0011372ee
 25. Lim, Ewe-Ghee [www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06153.pdf The Euro’s Challenge to the Dollar: Different Views from Economists and Evidence from COFER (Currency Composition of Foreign Exchange Reserves) and Other Data] (англ.) (pdf). IMF (June 2006). Проверено 27 декабря 2010. [www.webcitation.org/617EYHwjs Архивировано из первоисточника 22 августа 2011].
 26. [www.reuters.com/article/2007/09/17/greenspan-euro-idUSL1771147920070917 Euro could replace dollar as top currency-Greenspan] (англ.), Berlin: Reuters (17 September 2007). Проверено 27 декабря 2010. «The euro could replace the U.S. dollar as the world's primary reserve currency, a German magazine quoted former Federal Reserve Chairman Alan Greenspan as saying on Monday.».
 27. [www.finmarket.ru/database/news/3751549 Евро теряет привлекательность среди держателей валютных резервов — эксперты — ИА «Финмаркет»]

Ссылки

 • [whoyougle.ru/money/EUR Текущий курс и история курса евро]
 • [coins.numizmat.net/euro.php Каталог евромонет на русском в формате PDF]
 • [www.euro-coins.info/ Всё о монетах евро] (включая золотые и серебряные)
 • [www.raha.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE Каталог евро монет]
 • [www.eurocoins.lv/ Euro coins. Монеты евро.]
 • [www.bis-ans-ende-der-welt.net/Europa-B.htm Банкноты Европейского центрального банка]  (нем.) (англ.)


 • [www.banknoteworld.com/countries/Euro.html Галерея бумажных денег мира Рона Вайза - Евро] [aes.iupui.edu/rwise/countries/Euro.html Зеркало] (англ.)
 • [www.worldpapermoney.org/eu.htm Галерея бумажных денег мира Will's Online - банкноты Евро] (англ.)
 • [www.globalfinancialdata.com/index.php3?action=showghoc&country_name=Europe Всемирная история денежного обращения - Европа] (англ.)
 • [www.globalfinancialdata.com/News/GHC_Histories.xls Таблица истории мировых валют сайта Global Financial Data] ( в формате Microsoft Excel) (англ.)

Отрывок, характеризующий Евро

30 го числа Пьер вернулся в Москву. Почти у заставы ему встретился адъютант графа Растопчина.
– А мы вас везде ищем, – сказал адъютант. – Графу вас непременно нужно видеть. Он просит вас сейчас же приехать к нему по очень важному делу.
Пьер, не заезжая домой, взял извозчика и поехал к главнокомандующему.
Граф Растопчин только в это утро приехал в город с своей загородной дачи в Сокольниках. Прихожая и приемная в доме графа были полны чиновников, явившихся по требованию его или за приказаниями. Васильчиков и Платов уже виделись с графом и объяснили ему, что защищать Москву невозможно и что она будет сдана. Известия эти хотя и скрывались от жителей, но чиновники, начальники различных управлений знали, что Москва будет в руках неприятеля, так же, как и знал это граф Растопчин; и все они, чтобы сложить с себя ответственность, пришли к главнокомандующему с вопросами, как им поступать с вверенными им частями.
В то время как Пьер входил в приемную, курьер, приезжавший из армии, выходил от графа.
Курьер безнадежно махнул рукой на вопросы, с которыми обратились к нему, и прошел через залу.
Дожидаясь в приемной, Пьер усталыми глазами оглядывал различных, старых и молодых, военных и статских, важных и неважных чиновников, бывших в комнате. Все казались недовольными и беспокойными. Пьер подошел к одной группе чиновников, в которой один был его знакомый. Поздоровавшись с Пьером, они продолжали свой разговор.
– Как выслать да опять вернуть, беды не будет; а в таком положении ни за что нельзя отвечать.
– Да ведь вот, он пишет, – говорил другой, указывая на печатную бумагу, которую он держал в руке.
– Это другое дело. Для народа это нужно, – сказал первый.
– Что это? – спросил Пьер.
– А вот новая афиша.
Пьер взял ее в руки и стал читать:
«Светлейший князь, чтобы скорей соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него пойдет. К нему отправлено отсюда сорок восемь пушек с снарядами, и светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли: дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов и городских и деревенских. Я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу. Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы тройчатки: француз не тяжеле снопа ржаного. Завтра, после обеда, я поднимаю Иверскую в Екатерининскую гошпиталь, к раненым. Там воду освятим: они скорее выздоровеют; и я теперь здоров: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба».
– А мне говорили военные люди, – сказал Пьер, – что в городе никак нельзя сражаться и что позиция…
– Ну да, про то то мы и говорим, – сказал первый чиновник.
– А что это значит: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба? – сказал Пьер.
– У графа был ячмень, – сказал адъютант, улыбаясь, – и он очень беспокоился, когда я ему сказал, что приходил народ спрашивать, что с ним. А что, граф, – сказал вдруг адъютант, с улыбкой обращаясь к Пьеру, – мы слышали, что у вас семейные тревоги? Что будто графиня, ваша супруга…
– Я ничего не слыхал, – равнодушно сказал Пьер. – А что вы слышали?
– Нет, знаете, ведь часто выдумывают. Я говорю, что слышал.
– Что же вы слышали?
– Да говорят, – опять с той же улыбкой сказал адъютант, – что графиня, ваша жена, собирается за границу. Вероятно, вздор…
– Может быть, – сказал Пьер, рассеянно оглядываясь вокруг себя. – А это кто? – спросил он, указывая на невысокого старого человека в чистой синей чуйке, с белою как снег большою бородой, такими же бровями и румяным лицом.
– Это? Это купец один, то есть он трактирщик, Верещагин. Вы слышали, может быть, эту историю о прокламации?
– Ах, так это Верещагин! – сказал Пьер, вглядываясь в твердое и спокойное лицо старого купца и отыскивая в нем выражение изменничества.
– Это не он самый. Это отец того, который написал прокламацию, – сказал адъютант. – Тот молодой, сидит в яме, и ему, кажется, плохо будет.
Один старичок, в звезде, и другой – чиновник немец, с крестом на шее, подошли к разговаривающим.
– Видите ли, – рассказывал адъютант, – это запутанная история. Явилась тогда, месяца два тому назад, эта прокламация. Графу донесли. Он приказал расследовать. Вот Гаврило Иваныч разыскивал, прокламация эта побывала ровно в шестидесяти трех руках. Приедет к одному: вы от кого имеете? – От того то. Он едет к тому: вы от кого? и т. д. добрались до Верещагина… недоученный купчик, знаете, купчик голубчик, – улыбаясь, сказал адъютант. – Спрашивают у него: ты от кого имеешь? И главное, что мы знаем, от кого он имеет. Ему больше не от кого иметь, как от почт директора. Но уж, видно, там между ними стачка была. Говорит: ни от кого, я сам сочинил. И грозили и просили, стал на том: сам сочинил. Так и доложили графу. Граф велел призвать его. «От кого у тебя прокламация?» – «Сам сочинил». Ну, вы знаете графа! – с гордой и веселой улыбкой сказал адъютант. – Он ужасно вспылил, да и подумайте: этакая наглость, ложь и упорство!..
– А! Графу нужно было, чтобы он указал на Ключарева, понимаю! – сказал Пьер.
– Совсем не нужно», – испуганно сказал адъютант. – За Ключаревым и без этого были грешки, за что он и сослан. Но дело в том, что граф очень был возмущен. «Как же ты мог сочинить? – говорит граф. Взял со стола эту „Гамбургскую газету“. – Вот она. Ты не сочинил, а перевел, и перевел то скверно, потому что ты и по французски, дурак, не знаешь». Что же вы думаете? «Нет, говорит, я никаких газет не читал, я сочинил». – «А коли так, то ты изменник, и я тебя предам суду, и тебя повесят. Говори, от кого получил?» – «Я никаких газет не видал, а сочинил». Так и осталось. Граф и отца призывал: стоит на своем. И отдали под суд, и приговорили, кажется, к каторжной работе. Теперь отец пришел просить за него. Но дрянной мальчишка! Знаете, эдакой купеческий сынишка, франтик, соблазнитель, слушал где то лекции и уж думает, что ему черт не брат. Ведь это какой молодчик! У отца его трактир тут у Каменного моста, так в трактире, знаете, большой образ бога вседержителя и представлен в одной руке скипетр, в другой держава; так он взял этот образ домой на несколько дней и что же сделал! Нашел мерзавца живописца…


В середине этого нового рассказа Пьера позвали к главнокомандующему.
Пьер вошел в кабинет графа Растопчина. Растопчин, сморщившись, потирал лоб и глаза рукой, в то время как вошел Пьер. Невысокий человек говорил что то и, как только вошел Пьер, замолчал и вышел.
– А! здравствуйте, воин великий, – сказал Растопчин, как только вышел этот человек. – Слышали про ваши prouesses [достославные подвиги]! Но не в том дело. Mon cher, entre nous, [Между нами, мой милый,] вы масон? – сказал граф Растопчин строгим тоном, как будто было что то дурное в этом, но что он намерен был простить. Пьер молчал. – Mon cher, je suis bien informe, [Мне, любезнейший, все хорошо известно,] но я знаю, что есть масоны и масоны, и надеюсь, что вы не принадлежите к тем, которые под видом спасенья рода человеческого хотят погубить Россию.
– Да, я масон, – отвечал Пьер.
– Ну вот видите ли, мой милый. Вам, я думаю, не безызвестно, что господа Сперанский и Магницкий отправлены куда следует; то же сделано с господином Ключаревым, то же и с другими, которые под видом сооружения храма Соломона старались разрушить храм своего отечества. Вы можете понимать, что на это есть причины и что я не мог бы сослать здешнего почт директора, ежели бы он не был вредный человек. Теперь мне известно, что вы послали ему свой. экипаж для подъема из города и даже что вы приняли от него бумаги для хранения. Я вас люблю и не желаю вам зла, и как вы в два раза моложе меня, то я, как отец, советую вам прекратить всякое сношение с такого рода людьми и самому уезжать отсюда как можно скорее.
– Но в чем же, граф, вина Ключарева? – спросил Пьер.
– Это мое дело знать и не ваше меня спрашивать, – вскрикнул Растопчин.
– Ежели его обвиняют в том, что он распространял прокламации Наполеона, то ведь это не доказано, – сказал Пьер (не глядя на Растопчина), – и Верещагина…
– Nous y voila, [Так и есть,] – вдруг нахмурившись, перебивая Пьера, еще громче прежнего вскрикнул Растопчин. – Верещагин изменник и предатель, который получит заслуженную казнь, – сказал Растопчин с тем жаром злобы, с которым говорят люди при воспоминании об оскорблении. – Но я не призвал вас для того, чтобы обсуждать мои дела, а для того, чтобы дать вам совет или приказание, ежели вы этого хотите. Прошу вас прекратить сношения с такими господами, как Ключарев, и ехать отсюда. А я дурь выбью, в ком бы она ни была. – И, вероятно, спохватившись, что он как будто кричал на Безухова, который еще ни в чем не был виноват, он прибавил, дружески взяв за руку Пьера: – Nous sommes a la veille d'un desastre publique, et je n'ai pas le temps de dire des gentillesses a tous ceux qui ont affaire a moi. Голова иногда кругом идет! Eh! bien, mon cher, qu'est ce que vous faites, vous personnellement? [Мы накануне общего бедствия, и мне некогда быть любезным со всеми, с кем у меня есть дело. Итак, любезнейший, что вы предпринимаете, вы лично?]
– Mais rien, [Да ничего,] – отвечал Пьер, все не поднимая глаз и не изменяя выражения задумчивого лица.
Граф нахмурился.
– Un conseil d'ami, mon cher. Decampez et au plutot, c'est tout ce que je vous dis. A bon entendeur salut! Прощайте, мой милый. Ах, да, – прокричал он ему из двери, – правда ли, что графиня попалась в лапки des saints peres de la Societe de Jesus? [Дружеский совет. Выбирайтесь скорее, вот что я вам скажу. Блажен, кто умеет слушаться!.. святых отцов Общества Иисусова?]
Пьер ничего не ответил и, нахмуренный и сердитый, каким его никогда не видали, вышел от Растопчина.

Когда он приехал домой, уже смеркалось. Человек восемь разных людей побывало у него в этот вечер. Секретарь комитета, полковник его батальона, управляющий, дворецкий и разные просители. У всех были дела до Пьера, которые он должен был разрешить. Пьер ничего не понимал, не интересовался этими делами и давал на все вопросы только такие ответы, которые бы освободили его от этих людей. Наконец, оставшись один, он распечатал и прочел письмо жены.
«Они – солдаты на батарее, князь Андрей убит… старик… Простота есть покорность богу. Страдать надо… значение всего… сопрягать надо… жена идет замуж… Забыть и понять надо…» И он, подойдя к постели, не раздеваясь повалился на нее и тотчас же заснул.
Когда он проснулся на другой день утром, дворецкий пришел доложить, что от графа Растопчина пришел нарочно посланный полицейский чиновник – узнать, уехал ли или уезжает ли граф Безухов.
Человек десять разных людей, имеющих дело до Пьера, ждали его в гостиной. Пьер поспешно оделся, и, вместо того чтобы идти к тем, которые ожидали его, он пошел на заднее крыльцо и оттуда вышел в ворота.
С тех пор и до конца московского разорения никто из домашних Безуховых, несмотря на все поиски, не видал больше Пьера и не знал, где он находился.


Ростовы до 1 го сентября, то есть до кануна вступления неприятеля в Москву, оставались в городе.
После поступления Пети в полк казаков Оболенского и отъезда его в Белую Церковь, где формировался этот полк, на графиню нашел страх. Мысль о том, что оба ее сына находятся на войне, что оба они ушли из под ее крыла, что нынче или завтра каждый из них, а может быть, и оба вместе, как три сына одной ее знакомой, могут быть убиты, в первый раз теперь, в это лето, с жестокой ясностью пришла ей в голову. Она пыталась вытребовать к себе Николая, хотела сама ехать к Пете, определить его куда нибудь в Петербурге, но и то и другое оказывалось невозможным. Петя не мог быть возвращен иначе, как вместе с полком или посредством перевода в другой действующий полк. Николай находился где то в армии и после своего последнего письма, в котором подробно описывал свою встречу с княжной Марьей, не давал о себе слуха. Графиня не спала ночей и, когда засыпала, видела во сне убитых сыновей. После многих советов и переговоров граф придумал наконец средство для успокоения графини. Он перевел Петю из полка Оболенского в полк Безухова, который формировался под Москвою. Хотя Петя и оставался в военной службе, но при этом переводе графиня имела утешенье видеть хотя одного сына у себя под крылышком и надеялась устроить своего Петю так, чтобы больше не выпускать его и записывать всегда в такие места службы, где бы он никак не мог попасть в сражение. Пока один Nicolas был в опасности, графине казалось (и она даже каялась в этом), что она любит старшего больше всех остальных детей; но когда меньшой, шалун, дурно учившийся, все ломавший в доме и всем надоевший Петя, этот курносый Петя, с своими веселыми черными глазами, свежим румянцем и чуть пробивающимся пушком на щеках, попал туда, к этим большим, страшным, жестоким мужчинам, которые там что то сражаются и что то в этом находят радостного, – тогда матери показалось, что его то она любила больше, гораздо больше всех своих детей. Чем ближе подходило то время, когда должен был вернуться в Москву ожидаемый Петя, тем более увеличивалось беспокойство графини. Она думала уже, что никогда не дождется этого счастия. Присутствие не только Сони, но и любимой Наташи, даже мужа, раздражало графиню. «Что мне за дело до них, мне никого не нужно, кроме Пети!» – думала она.
В последних числах августа Ростовы получили второе письмо от Николая. Он писал из Воронежской губернии, куда он был послан за лошадьми. Письмо это не успокоило графиню. Зная одного сына вне опасности, она еще сильнее стала тревожиться за Петю.
Несмотря на то, что уже с 20 го числа августа почти все знакомые Ростовых повыехали из Москвы, несмотря на то, что все уговаривали графиню уезжать как можно скорее, она ничего не хотела слышать об отъезде до тех пор, пока не вернется ее сокровище, обожаемый Петя. 28 августа приехал Петя. Болезненно страстная нежность, с которою мать встретила его, не понравилась шестнадцатилетнему офицеру. Несмотря на то, что мать скрыла от него свое намеренье не выпускать его теперь из под своего крылышка, Петя понял ее замыслы и, инстинктивно боясь того, чтобы с матерью не разнежничаться, не обабиться (так он думал сам с собой), он холодно обошелся с ней, избегал ее и во время своего пребывания в Москве исключительно держался общества Наташи, к которой он всегда имел особенную, почти влюбленную братскую нежность.
По обычной беспечности графа, 28 августа ничто еще не было готово для отъезда, и ожидаемые из рязанской и московской деревень подводы для подъема из дома всего имущества пришли только 30 го.
С 28 по 31 августа вся Москва была в хлопотах и движении. Каждый день в Дорогомиловскую заставу ввозили и развозили по Москве тысячи раненых в Бородинском сражении, и тысячи подвод, с жителями и имуществом, выезжали в другие заставы. Несмотря на афишки Растопчина, или независимо от них, или вследствие их, самые противоречащие и странные новости передавались по городу. Кто говорил о том, что не велено никому выезжать; кто, напротив, рассказывал, что подняли все иконы из церквей и что всех высылают насильно; кто говорил, что было еще сраженье после Бородинского, в котором разбиты французы; кто говорил, напротив, что все русское войско уничтожено; кто говорил о московском ополчении, которое пойдет с духовенством впереди на Три Горы; кто потихоньку рассказывал, что Августину не ведено выезжать, что пойманы изменники, что мужики бунтуют и грабят тех, кто выезжает, и т. п., и т. п. Но это только говорили, а в сущности, и те, которые ехали, и те, которые оставались (несмотря на то, что еще не было совета в Филях, на котором решено было оставить Москву), – все чувствовали, хотя и не выказывали этого, что Москва непременно сдана будет и что надо как можно скорее убираться самим и спасать свое имущество. Чувствовалось, что все вдруг должно разорваться и измениться, но до 1 го числа ничто еще не изменялось. Как преступник, которого ведут на казнь, знает, что вот вот он должен погибнуть, но все еще приглядывается вокруг себя и поправляет дурно надетую шапку, так и Москва невольно продолжала свою обычную жизнь, хотя знала, что близко то время погибели, когда разорвутся все те условные отношения жизни, которым привыкли покоряться.
В продолжение этих трех дней, предшествовавших пленению Москвы, все семейство Ростовых находилось в различных житейских хлопотах. Глава семейства, граф Илья Андреич, беспрестанно ездил по городу, собирая со всех сторон ходившие слухи, и дома делал общие поверхностные и торопливые распоряжения о приготовлениях к отъезду.
Графиня следила за уборкой вещей, всем была недовольна и ходила за беспрестанно убегавшим от нее Петей, ревнуя его к Наташе, с которой он проводил все время. Соня одна распоряжалась практической стороной дела: укладываньем вещей. Но Соня была особенно грустна и молчалива все это последнее время. Письмо Nicolas, в котором он упоминал о княжне Марье, вызвало в ее присутствии радостные рассуждения графини о том, как во встрече княжны Марьи с Nicolas она видела промысл божий.
– Я никогда не радовалась тогда, – сказала графиня, – когда Болконский был женихом Наташи, а я всегда желала, и у меня есть предчувствие, что Николинька женится на княжне. И как бы это хорошо было!
Соня чувствовала, что это была правда, что единственная возможность поправления дел Ростовых была женитьба на богатой и что княжна была хорошая партия. Но ей было это очень горько. Несмотря на свое горе или, может быть, именно вследствие своего горя, она на себя взяла все трудные заботы распоряжений об уборке и укладке вещей и целые дни была занята. Граф и графиня обращались к ней, когда им что нибудь нужно было приказывать. Петя и Наташа, напротив, не только не помогали родителям, но большею частью всем в доме надоедали и мешали. И целый день почти слышны были в доме их беготня, крики и беспричинный хохот. Они смеялись и радовались вовсе не оттого, что была причина их смеху; но им на душе было радостно и весело, и потому все, что ни случалось, было для них причиной радости и смеха. Пете было весело оттого, что, уехав из дома мальчиком, он вернулся (как ему говорили все) молодцом мужчиной; весело было оттого, что он дома, оттого, что он из Белой Церкви, где не скоро была надежда попасть в сраженье, попал в Москву, где на днях будут драться; и главное, весело оттого, что Наташа, настроению духа которой он всегда покорялся, была весела. Наташа же была весела потому, что она слишком долго была грустна, и теперь ничто не напоминало ей причину ее грусти, и она была здорова. Еще она была весела потому, что был человек, который ею восхищался (восхищение других была та мазь колес, которая была необходима для того, чтоб ее машина совершенно свободно двигалась), и Петя восхищался ею. Главное же, веселы они были потому, что война была под Москвой, что будут сражаться у заставы, что раздают оружие, что все бегут, уезжают куда то, что вообще происходит что то необычайное, что всегда радостно для человека, в особенности для молодого.


31 го августа, в субботу, в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты. В комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. Мужики и дворовые, выносившие вещи, тяжелыми шагами ходили по паркету. На дворе теснились мужицкие телеги, некоторые уже уложенные верхом и увязанные, некоторые еще пустые.
Голоса и шаги огромной дворни и приехавших с подводами мужиков звучали, перекликиваясь, на дворе и в доме. Граф с утра выехал куда то. Графиня, у которой разболелась голова от суеты и шума, лежала в новой диванной с уксусными повязками на голове. Пети не было дома (он пошел к товарищу, с которым намеревался из ополченцев перейти в действующую армию). Соня присутствовала в зале при укладке хрусталя и фарфора. Наташа сидела в своей разоренной комнате на полу, между разбросанными платьями, лентами, шарфами, и, неподвижно глядя на пол, держала в руках старое бальное платье, то самое (уже старое по моде) платье, в котором она в первый раз была на петербургском бале.
Наташе совестно было ничего не делать в доме, тогда как все были так заняты, и она несколько раз с утра еще пробовала приняться за дело; но душа ее не лежала к этому делу; а она не могла и не умела делать что нибудь не от всей души, не изо всех своих сил. Она постояла над Соней при укладке фарфора, хотела помочь, но тотчас же бросила и пошла к себе укладывать свои вещи. Сначала ее веселило то, что она раздавала свои платья и ленты горничным, но потом, когда остальные все таки надо было укладывать, ей это показалось скучным.
– Дуняша, ты уложишь, голубушка? Да? Да?
И когда Дуняша охотно обещалась ей все сделать, Наташа села на пол, взяла в руки старое бальное платье и задумалась совсем не о том, что бы должно было занимать ее теперь. Из задумчивости, в которой находилась Наташа, вывел ее говор девушек в соседней девичьей и звуки их поспешных шагов из девичьей на заднее крыльцо. Наташа встала и посмотрела в окно. На улице остановился огромный поезд раненых.
Девушки, лакеи, ключница, няня, повар, кучера, форейторы, поваренки стояли у ворот, глядя на раненых.
Наташа, накинув белый носовой платок на волосы и придерживая его обеими руками за кончики, вышла на улицу.
Бывшая ключница, старушка Мавра Кузминишна, отделилась от толпы, стоявшей у ворот, и, подойдя к телеге, на которой была рогожная кибиточка, разговаривала с лежавшим в этой телеге молодым бледным офицером. Наташа подвинулась на несколько шагов и робко остановилась, продолжая придерживать свой платок и слушая то, что говорила ключница.
– Что ж, у вас, значит, никого и нет в Москве? – говорила Мавра Кузминишна. – Вам бы покойнее где на квартире… Вот бы хоть к нам. Господа уезжают.
– Не знаю, позволят ли, – слабым голосом сказал офицер. – Вон начальник… спросите, – и он указал на толстого майора, который возвращался назад по улице по ряду телег.
Наташа испуганными глазами заглянула в лицо раненого офицера и тотчас же пошла навстречу майору.
– Можно раненым у нас в доме остановиться? – спросила она.
Майор с улыбкой приложил руку к козырьку.
– Кого вам угодно, мамзель? – сказал он, суживая глаза и улыбаясь.
Наташа спокойно повторила свой вопрос, и лицо и вся манера ее, несмотря на то, что она продолжала держать свой платок за кончики, были так серьезны, что майор перестал улыбаться и, сначала задумавшись, как бы спрашивая себя, в какой степени это можно, ответил ей утвердительно.
– О, да, отчего ж, можно, – сказал он.
Наташа слегка наклонила голову и быстрыми шагами вернулась к Мавре Кузминишне, стоявшей над офицером и с жалобным участием разговаривавшей с ним.
– Можно, он сказал, можно! – шепотом сказала Наташа.
Офицер в кибиточке завернул во двор Ростовых, и десятки телег с ранеными стали, по приглашениям городских жителей, заворачивать в дворы и подъезжать к подъездам домов Поварской улицы. Наташе, видимо, поправились эти, вне обычных условий жизни, отношения с новыми людьми. Она вместе с Маврой Кузминишной старалась заворотить на свой двор как можно больше раненых.
– Надо все таки папаше доложить, – сказала Мавра Кузминишна.
– Ничего, ничего, разве не все равно! На один день мы в гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать.
– Ну, уж вы, барышня, придумаете! Да хоть и в флигеля, в холостую, к нянюшке, и то спросить надо.
– Ну, я спрошу.
Наташа побежала в дом и на цыпочках вошла в полуотворенную дверь диванной, из которой пахло уксусом и гофманскими каплями.
– Вы спите, мама?
– Ах, какой сон! – сказала, пробуждаясь, только что задремавшая графиня.
– Мама, голубчик, – сказала Наташа, становясь на колени перед матерью и близко приставляя свое лицо к ее лицу. – Виновата, простите, никогда не буду, я вас разбудила. Меня Мавра Кузминишна послала, тут раненых привезли, офицеров, позволите? А им некуда деваться; я знаю, что вы позволите… – говорила она быстро, не переводя духа.
– Какие офицеры? Кого привезли? Ничего не понимаю, – сказала графиня.
Наташа засмеялась, графиня тоже слабо улыбалась.
– Я знала, что вы позволите… так я так и скажу. – И Наташа, поцеловав мать, встала и пошла к двери.
В зале она встретила отца, с дурными известиями возвратившегося домой.
– Досиделись мы! – с невольной досадой сказал граф. – И клуб закрыт, и полиция выходит.
– Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом? – сказала ему Наташа.
– Разумеется, ничего, – рассеянно сказал граф. – Не в том дело, а теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, а помогать укладывать и ехать, ехать, ехать завтра… – И граф передал дворецкому и людям то же приказание. За обедом вернувшийся Петя рассказывал свои новости.
Он говорил, что нынче народ разбирал оружие в Кремле, что в афише Растопчина хотя и сказано, что он клич кликнет дня за два, но что уж сделано распоряжение наверное о том, чтобы завтра весь народ шел на Три Горы с оружием, и что там будет большое сражение.
Графиня с робким ужасом посматривала на веселое, разгоряченное лицо своего сына в то время, как он говорил это. Она знала, что ежели она скажет слово о том, что она просит Петю не ходить на это сражение (она знала, что он радуется этому предстоящему сражению), то он скажет что нибудь о мужчинах, о чести, об отечестве, – что нибудь такое бессмысленное, мужское, упрямое, против чего нельзя возражать, и дело будет испорчено, и поэтому, надеясь устроить так, чтобы уехать до этого и взять с собой Петю, как защитника и покровителя, она ничего не сказала Пете, а после обеда призвала графа и со слезами умоляла его увезти ее скорее, в эту же ночь, если возможно. С женской, невольной хитростью любви, она, до сих пор выказывавшая совершенное бесстрашие, говорила, что она умрет от страха, ежели не уедут нынче ночью. Она, не притворяясь, боялась теперь всего.


M me Schoss, ходившая к своей дочери, еще болоо увеличила страх графини рассказами о том, что она видела на Мясницкой улице в питейной конторе. Возвращаясь по улице, она не могла пройти домой от пьяной толпы народа, бушевавшей у конторы. Она взяла извозчика и объехала переулком домой; и извозчик рассказывал ей, что народ разбивал бочки в питейной конторе, что так велено.
После обеда все домашние Ростовых с восторженной поспешностью принялись за дело укладки вещей и приготовлений к отъезду. Старый граф, вдруг принявшись за дело, всё после обеда не переставая ходил со двора в дом и обратно, бестолково крича на торопящихся людей и еще более торопя их. Петя распоряжался на дворе. Соня не знала, что делать под влиянием противоречивых приказаний графа, и совсем терялась. Люди, крича, споря и шумя, бегали по комнатам и двору. Наташа, с свойственной ей во всем страстностью, вдруг тоже принялась за дело. Сначала вмешательство ее в дело укладывания было встречено с недоверием. От нее всё ждали шутки и не хотели слушаться ее; но она с упорством и страстностью требовала себе покорности, сердилась, чуть не плакала, что ее не слушают, и, наконец, добилась того, что в нее поверили. Первый подвиг ее, стоивший ей огромных усилий и давший ей власть, была укладка ковров. У графа в доме были дорогие gobelins и персидские ковры. Когда Наташа взялась за дело, в зале стояли два ящика открытые: один почти доверху уложенный фарфором, другой с коврами. Фарфора было еще много наставлено на столах и еще всё несли из кладовой. Надо было начинать новый, третий ящик, и за ним пошли люди.
– Соня, постой, да мы всё так уложим, – сказала Наташа.
– Нельзя, барышня, уж пробовали, – сказал буфетчнк.
– Нет, постой, пожалуйста. – И Наташа начала доставать из ящика завернутые в бумаги блюда и тарелки.
– Блюда надо сюда, в ковры, – сказала она.
– Да еще и ковры то дай бог на три ящика разложить, – сказал буфетчик.
– Да постой, пожалуйста. – И Наташа быстро, ловко начала разбирать. – Это не надо, – говорила она про киевские тарелки, – это да, это в ковры, – говорила она про саксонские блюда.
– Да оставь, Наташа; ну полно, мы уложим, – с упреком говорила Соня.
– Эх, барышня! – говорил дворецкий. Но Наташа не сдалась, выкинула все вещи и быстро начала опять укладывать, решая, что плохие домашние ковры и лишнюю посуду не надо совсем брать. Когда всё было вынуто, начали опять укладывать. И действительно, выкинув почти все дешевое, то, что не стоило брать с собой, все ценное уложили в два ящика. Не закрывалась только крышка коверного ящика. Можно было вынуть немного вещей, но Наташа хотела настоять на своем. Она укладывала, перекладывала, нажимала, заставляла буфетчика и Петю, которого она увлекла за собой в дело укладыванья, нажимать крышку и сама делала отчаянные усилия.
– Да полно, Наташа, – говорила ей Соня. – Я вижу, ты права, да вынь один верхний.
– Не хочу, – кричала Наташа, одной рукой придерживая распустившиеся волосы по потному лицу, другой надавливая ковры. – Да жми же, Петька, жми! Васильич, нажимай! – кричала она. Ковры нажались, и крышка закрылась. Наташа, хлопая в ладоши, завизжала от радости, и слезы брызнули у ней из глаз. Но это продолжалось секунду. Тотчас же она принялась за другое дело, и уже ей вполне верили, и граф не сердился, когда ему говорили, что Наталья Ильинишна отменила его приказанье, и дворовые приходили к Наташе спрашивать: увязывать или нет подводу и довольно ли она наложена? Дело спорилось благодаря распоряжениям Наташи: оставлялись ненужные вещи и укладывались самым тесным образом самые дорогие.
Но как ни хлопотали все люди, к поздней ночи еще не все могло быть уложено. Графиня заснула, и граф, отложив отъезд до утра, пошел спать.
Соня, Наташа спали, не раздеваясь, в диванной. В эту ночь еще нового раненого провозили через Поварскую, и Мавра Кузминишна, стоявшая у ворот, заворотила его к Ростовым. Раненый этот, по соображениям Мавры Кузминишны, был очень значительный человек. Его везли в коляске, совершенно закрытой фартуком и с спущенным верхом. На козлах вместе с извозчиком сидел старик, почтенный камердинер. Сзади в повозке ехали доктор и два солдата.
– Пожалуйте к нам, пожалуйте. Господа уезжают, весь дом пустой, – сказала старушка, обращаясь к старому слуге.
– Да что, – отвечал камердинер, вздыхая, – и довезти не чаем! У нас и свой дом в Москве, да далеко, да и не живет никто.
– К нам милости просим, у наших господ всего много, пожалуйте, – говорила Мавра Кузминишна. – А что, очень нездоровы? – прибавила она.
Камердинер махнул рукой.
– Не чаем довезти! У доктора спросить надо. – И камердинер сошел с козел и подошел к повозке.
– Хорошо, – сказал доктор.
Камердинер подошел опять к коляске, заглянул в нее, покачал головой, велел кучеру заворачивать на двор и остановился подле Мавры Кузминишны.
– Господи Иисусе Христе! – проговорила она.
Мавра Кузминишна предлагала внести раненого в дом.
– Господа ничего не скажут… – говорила она. Но надо было избежать подъема на лестницу, и потому раненого внесли во флигель и положили в бывшей комнате m me Schoss. Раненый этот был князь Андрей Болконский.


Наступил последний день Москвы. Была ясная веселая осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенные воскресенья, благовестили к обедне во всех церквах. Никто, казалось, еще не мог понять того, что ожидает Москву.
Только два указателя состояния общества выражали то положение, в котором была Москва: чернь, то есть сословие бедных людей, и цены на предметы. Фабричные, дворовые и мужики огромной толпой, в которую замешались чиновники, семинаристы, дворяне, в этот день рано утром вышли на Три Горы. Постояв там и не дождавшись Растопчина и убедившись в том, что Москва будет сдана, эта толпа рассыпалась по Москве, по питейным домам и трактирам. Цены в этот день тоже указывали на положение дел. Цены на оружие, на золото, на телеги и лошадей всё шли возвышаясь, а цены на бумажки и на городские вещи всё шли уменьшаясь, так что в середине дня были случаи, что дорогие товары, как сукна, извозчики вывозили исполу, а за мужицкую лошадь платили пятьсот рублей; мебель же, зеркала, бронзы отдавали даром.
В степенном и старом доме Ростовых распадение прежних условий жизни выразилось очень слабо. В отношении людей было только то, что в ночь пропало три человека из огромной дворни; но ничего не было украдено; и в отношении цен вещей оказалось то, что тридцать подвод, пришедшие из деревень, были огромное богатство, которому многие завидовали и за которые Ростовым предлагали огромные деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромные деньги, с вечера и рано утром 1 го сентября на двор к Ростовым приходили посланные денщики и слуги от раненых офицеров и притаскивались сами раненые, помещенные у Ростовых и в соседних домах, и умоляли людей Ростовых похлопотать о том, чтоб им дали подводы для выезда из Москвы. Дворецкий, к которому обращались с такими просьбами, хотя и жалел раненых, решительно отказывал, говоря, что он даже и не посмеет доложить о том графу. Как ни жалки были остающиеся раненые, было очевидно, что, отдай одну подводу, не было причины не отдать другую, все – отдать и свои экипажи. Тридцать подвод не могли спасти всех раненых, а в общем бедствии нельзя было не думать о себе и своей семье. Так думал дворецкий за своего барина.